Európai újságírók szövetsége
magyar tagozat

Alapszabály

Az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozatának Alapszabálya
 

amelyet az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) 1994. november 8. napján megtartott alakuló közgyűlése az 1989. évi II. törvény szerint megállapított és 2002. február 28-i, majd 2005. április 12-i, ezt követően a 2008. május 5-i  közgyűlése módosított.

 

1.      par.

 

A Tagozat elnevezése:

Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozat
Az elnevezés rövidítve: EÚSZ MT

 

 

2.  par.

 

A Tagozat székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A Tagozat működési területe a Magyar Köztársaság területe.

 

 

3.  par.

 

A Tagozat célja, hogy:

a tagságban és az olvasó táborban erősítse az európaiság tudatát, szellemi, erkölcsi erényeit, propagálja az európai eszményeket, intézményeket, ügyeket, megkönnyítse tagjainak a tájékozódást a fenti körben, megkönnyítse tagjainak az ismeretek megszerzését, elősegítse Európában a jobb, kölcsönös megismerést, nyomtatott és elektronikus sajtónk legjobbjaira támaszkodva, tagságának munkásságának magas színvonalával, etikai rangjával öregbítse a magyar és az európai újságírás tekintélyét, szakmánk lehetséges-szükséges jótékony szellemi, morális, ismeretközlő, feszültségenyhítő szerepét tudatosítsa a  magyar és európai közvéleményben, intézményekben, különösen az Európai Unió körében.

A Tagozat szervezeti struktúrát, szakmai fórumot adhat autonóm klubok, szakcsoportok megalakításához és működtetéséhez.

A Tagozat képviselni kívánja tagjait más felek, szervezetek, intézmények felé.

 

A Tagozat céljai megvalósításához az alábbi eszközöket veszi igénybe:

1.)    Rendszeresen szakmai fórumokat, előadásokat rendez, rendezvényeket tart, azokra hazai és külföldi vendégeket hív meg,

2.)    Oktatási, továbbképzési, ismeretterjesztési tevékenységet folytat,

3.)    Kiadói tevékenységet folytathat,

4.)    Pályázatokat hírdet meg,

5.)  Együttműködik más szervekkel, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

 

4.  par.

 

A Tagozat tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei:

A Tagozatnak rendes és pártoló tagsága van.

 

A Tagozat tagja lehet minden szakmailag és erkölcsileg elismert újságíró, aki a demokratikus, átjárható, egységes Európában látja biztosítottnak a magyar demokráciát, a sajtószabadságot, magára nézve kötelezőnek ismeri el az Alapszabályt és a Tagozat két tagja a felvételét ajánlja.

 

Pártoló tag lehet minden, a Tagozat céljaival egyetértő, azokat támogató külföldi, vagy hazai természetes és jogi személy, amennyiben a Tagozat céljaival egyetért és tevékenysége nem ütközik a jelen Alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekbe.

 

1.)    A tagok jogai:

       A rendes tagok választhatnak és választhatók az EÚSZ MT testületeibe, részt

       vehetnek a Tagozat tevékenységében és rendezvényein, joguk van a Tagozat

       igazolványának használatára.

      A pártoló tagok részt vehetnek a Tagozat rendezvényein.

2.)    A tagok kötelezettségei:

Kötelesek eleget tenni az Alapszabályban vállalt kötelezettségeknek, a tagdíj rendszeres megfizetésére. Kötelesek önként vállalt tisztségüket legjobb tudásuk szerint ellátni, az önként vállalt feladatokat tehetségük szerint végrehajtani.

3.)    A Tagozat testületeinek törvénysértő határozatát bármely tag  -  a tudomására jutástól számított 30 napon belül  -  a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a végrehajtást nem gátolja, de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 

 5.  par.

 

A Tagozat szervezete
 

Közgyűlés,

Elnökség,

Ellenőrző Bizottság,

Nyelvi szakcsoportok.

 

6.  par.

 
A Közgyűlés
A Tagozat legfelsőbb szerve a tagok összességének Közgyűlése.

1.)    A Közgyűlést háromévenként legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha a rendes tagok 1/3 része azt  -  az ok és cél megjelölésével -  kívánja.

      A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább

      14 nappal, a napirend közlésével.

2.) A Közgyűlés hatásköre:

a.)   Az Alapszabály megállapítása és módosítása,

      b.)  A Tagozat éves költségvetésének meghatározása,

      c.)  Az Elnökség (ügyintéző szerv) tagjainak: a tiszteletbeli elnöknek, az elnöknek, a

 három alelnöknek, a titkárnak, a két elnökségi tagnak a megválasztása és

 felmentése, vagy visszahívása,

      d.)  Az Elnökség (ügyintéző szerv) évi beszámolójának elfogadása,

      e.)  Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, vagy visszahívása,

      f.)  Az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

      g.) Az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság működési szabályzatának

           elfogadása,

      h.)  A Tagozat fő célkitűzéseinek meghatározása, ennek alapján az Elnökség

           előterjesztette következő évi munkaterv fő pontjainak jóváhagyása,

      i.) Más társadalmi szervezettel való egyesülés, illetve szétválás, vagy a Tagozat

           feloszlatásának kimondása.

3.)  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen van.

4.)    A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel

      (jelenlévő tagok 50 %-a + 1 fő) hozza. Amennyiben a tagok értesítése ellenére nem

      jelenik meg az egyszerű többség, az újra összehívott taggyűlés határozatképes.

      Titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt minden személyi kérdésben (c.) és

      e.), minősített többséggel (jelenlévő rendes tagok 2/3-a) pedig az a.) pontban

      megjelölt Alapszabály elfogadása és módosítása ügyében.

 

7. par.

 

Nyelvi szakcsoportok

1.)    A Tagozat jogosult önálló,  idegennyelv-tudást feltételező autonóm

         szakcsoportok, nyelvi klubok (továbbiakban:  Szakcsoport) létrehozására.

         A Szakcsoportok konkrét célját az adott Szakcsoport működési szabályzata rögzíti.

2.)    A Szakcsoport nem jogi személy, létrehozásához az Elnökség egyetértése

         szükséges. A Szakcsoport vezetője a Szakcsoport titkára.

         Egyebekben a Szakcsoport szervezeti és működési rendjét  -  jelen Alapszabállyal

         összhangban  -  önállóan határozza meg.

 3.)  A Tagozat biztosítja a Szakcsoport számára a Tagozaton belüli önálló, elkülönített

   gazdálkodás lehetőségét.

 

8.  par.

 

Az Elnökség
A Közgyűlés a hét tagú Elnökséget, illetve annak meghatározott tisztséget betöltő tagjait (a meghatározott tisztség megjelölésével)  és a tiszteletbeli elnököt három évi időtartamra választja meg.

Az Elnökség üléseit évenként legalább négy alkalommal tartja. Az ülések összehívásáról az Elnök felkérésére a Titkár gondoskodik.

Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az  -  Elnökség által kijelölt  -  alelnök vezeti le.

1.)    Az Elnökség feladata és hatásköre:

      Az Elnökség kezdeményező, szervező munkájával, a tagok bevonásával, az anyagi

      eszközöket gyarapítva, azokkal takarékosan gazdálkodva gondoskodik a Tagozat

      Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósításáról. Szem előtt tartja, hogy a

      Tagozatnak egyaránt célja az európaiság tudatosítása, megszilárdítása a magyar

      nyomtatott és elektronikus sajtóban, a magyar sajtó értékeinek tudatosítása

      Európában, különösen az Európai Unió országaiban.

      Az Elnökség ápolja a kapcsolatokat az EÚSZ (nemzeti) Tagozataival.

      Kapcsolatot épít ki a szakma minden területével, beleértve

      -  a Magyarországon dolgozó külföldi tudósítókat,

      -  a sajtótudomány, a sajtótörténet, sajtótárgyú könyvkiadás,

      -  közvéleménykutatás,

      -  sajtószociológia,

      -  a sajtószóvivői munka,

      -  a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó

      körében dolgozó kollégákat.

      Az Elnökségnek különös súlyt kell fektetnie a nemzetközi kapcsolatok ápolására,

     csereutak, rendezvények, tanulmányutak, ösztöndíjas továbbképzések elősegítésére.

     A szó szakmai, színvonalbeli és etikai értelmében az Elnökségnek úgy kell

     működtetnie a Tagozatot, mint a magyar újságírás PEN Klubját.  

2.)    Az Elnökség  -  tagjai útján  -  biztosítja a Tagozat működését.

      Tagjai, illetve megbízottjai útján gondoskodik a Tagozat operatív ügyeinek

      intézéséről, ellátja az ügyintéző, szervezeti feladatokat.

      Az Elnökség készíti el  -  az EÚSZ és a  Tagozat Alapszabálya, illetve a Közgyűlés

      határozatainak szellemében  -  a Tagozat feladatokra és felelősökre lebontott

      munkatervét. A testületi határozatok nyomon követésére, operatív ügyek intézésére

      az Elnökség a saját kebelén belül megbízhat egy szűkebb, a feladatoktól függő

      létszámú testületet. Gondoskodik az éves beszámoló előkészítéséről és a Közgyűlés

      elé terjesztéséről.

 

3.) Az Elnökség dönt:

-  a rendes és pártoló tagok felvételéről, ezen belül

      -  felkéri belépésre a szakma érdemes képviselőit,

      -  felkéri pártoló tagságra az arra érdemesnek tartott személyiségeket és jogi

         személyeket,

      -  hírlevél, periodika, könyvek kiadásáról,

-          a belépési díj és a tagdíj mértékéről. Nyugdíjas és munkanélküli tagok esetében az Elnökség jelképes tagdíjat állapíthat meg.

      -  a Tagozat egyéb gazdasági ügyeiről, a költségvetés keretein belül.

4.) Az Elnökség tagjaival együtt felel azért, hogy az Európai Újságírók Szövetsége,

      illetve a Magyar Tagozat fő célkitűzéseinek, szakmai színvonalbeli és etikai

      igényeinek megfelelő kollégák lehessenek a Tagozat tagjai.

5.) Az Elnökség a tag és pártoló tag közgazdászok, üzletemberek, a pártoló tagságú

      vállalatok (gazdálkodó szervek, társaságok) menedzsereinek, stb. bevonásával

      pénzügyi tanácsadó testületet hozhat létre az anyagi támogatások, források

      megszervezésére.

6.) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

      Szavazategyenlőség esetén az elnök (az ülést vezető alelnök) szavazata dönt. Kivétel

      a személyi ügyek, amelyek esetében az Elnökség titkos szavazással  -  de egyszerű

      szótöbbséggel  - határoz.

7.) Amennyiben az Elnök bármilyen ok miatt feladatát ellátni huzamosabb ideig (30

      napon túl) nem képes, az Elnökség az alelnökök közül ügyvezető elnököt választ.

      Az ügyvezető elnök jogai és kötelezettségei az elnökével azonosak.

 

9.  par.

 

Az Elnök:

1.)    Irányítja a Tagozat munkáját, a Közgyűlés feladatainak végrehajtását, vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit.

2.)  Képviseli a Tagozatot harmadik személyekkel, szervezetekkel szemben.

      A Tagozat képviselője az  EÚSZ MT-t úgy jegyzi, hogy a nevét az EÚSZ MT

      előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé önállóan írja.

      Felhatalmazhatja az Elnökség más tagját bizonyos feladatok elvégzésére, az 

      Elnökség, vagy a Tagozat képviseletére, hazai, vagy külföldi felekkel szemben.

3.) Az Elnökség többi tagjával együtt felelős azért, hogy a Tagozat  -  az Alapszabály

      szerinti célkitűzések szellemében  -  színvonalas kezdeményező és szervező szerepet

      töltsön be a szakma életében, a szellemi közéletben.

4.) Felel az Elnökség tagjai között munkamegosztásért és azért, hogy az Elnökség

      szükség esetén más tagokat is bevonjon a munkába.

 

10. par.

 

A Tagozat Titkára:

      A Tagozat Titkára a Tagozat menedzsere, szervezője.

      A Titkárra hárulnak az Elnökség határozataiból következő gyakorlati szervezési

      feladatok, biztosítja a kapcsolatot az Elnökség és a tagok között, vezeti a

      tagnyilvántartást, az archívumot, gondoskodik a választott testületek, a Közgyűlés,

      az  ülések hiteles jegyzőkönyveinek elkészítéséről.

      A Titkár az Elnök legközelebbi munkatársa.

 

11. par.

 

A Tagozat éves költségvetési terv alapján gazdálkodik. Bevételeit a tagdíjak és az egyéb forrásokból származó pénzeszközök képezik.

 

A Tagozat gazdálkodása, pénzügyi forrásai:

A Tagozat tartozásaiért saját vagyonával felel.

A Tagozat tagjai  -  a tagdíj megfizetésén túl  -  a Tagozat tartozásiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A Tagozat vagyona elsősorban a tagok és pártoló tagok fizette díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból (adományok, ajándékok, stb.) képződik.

A Tagozat  -  a céljai megvalósítása érdekében szükséges gazdasági feltételek biztosítására  -  gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat (rendezvények szervezése, tanfolyamok rendezése, kiadványok kiadása, stb.).

 

12. par.

 

Az Ellenőrző Bizottság

 

A Közgyűlés a három tagú Ellenőrző Bizottság tagjait három évi időtartamra választja.

A Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

Az Elnökség tagjai az Ellenőrző Bizottság tagjává nem választhatók.

Az Ellenőrző Bizottság feladata:

Minden rendes Közgyűlés előtt ellenőrzi a költségvetést és mérleget, az Elnökség felkérésére a költségvetés állását és közben is.

Ellenőrzi a Tagozat pénzügyi tevékenységét.

Feladatainak ellátásáról a Közgyűlésnek rendszeresen beszámol.

 

13. par.

 

A Tagozat határozatlan ideig működik.

 

14. par.

 

A Tagozat megszűnése

A Tagozat megszűnik feloszlással, más szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

A Tagozat megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyont a Tagozat céljaival azonos, vagy hasonló célokat szolgáló más magyar szervezet részére kell átadni.

A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

 

15. par.

 

A jelen Alapszabállyal létesített Tagozat pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv-ben foglaltak az irányadók.

 

A fenti Alapszabályt az Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozatának

Budapesten 2005. április 12-én tartott Közgyűlése módosította, illetve állapította meg.

A Közgyűlés felhatalmazása alapján aláírják,

 

 

Budapesten, 2008.  év  május  hó 5. napján, 

 

…………………….                          ……………………

        (elnök)                                                (titkár)